“ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ

และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และเที่ยงตรง

เป็นกลาง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน

มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและของประชาชนทุกคน”

 


พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนี่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

อำนาจเจริญ ต้องเจริญ

 

 

 

 

สินค้าเกษตรราคาถูกติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริฺญ

ผักอินทรีย์หนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

สวนวิมานดิน ถิ่นอำนาจเจริญ  ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

more...

more...