อัตรากำลัง

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้ที่เบอร์

นายรัตนชาติ  เกียรติภูมิวัฒนา     (เกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ)

นายกฤตยา  สุขไชย  090-2463612  (ไก่คำ  นาจิก บุ่ง)

นายโกวิท  กุทอง  081-0662709 (นาวัง  กุดปลาดุก  โนนหนามแท่ง)

นายมนตรี  คำโคตรสูนย์  083-5552524  (คึมใหญ่  ปลาค้าว  สร้างนกทา)

นางสาววิภา  ศรีทาบุตร  081-7904939  (นายม นาหมอม้า  โนนโพธิ์)

นายลองชัย  ประธาน  098-1055608  (นาผือ นาแต้  เหล่าพรวน)

นางสาวนารียา  แก้วเกาะ  091-8342500  (น้ำปลีก  ดอนเมย)

นางสาวอริสา  ทองดี  099-0184296  (หนองมะแซว ห้วยไร่)

นางกัลยรัตน์  ศรีวิเศษ 089-6767804 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

นางสาวสุรางค์  ศรีแก้ว  083-9328998  (เจ้าพนักงานธุรการ)

 

อัตรากำลังข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ   จังหวัดอำนาจเจริญ

 

1. นายรัตนชาติ เกียรติภูมิวัฒนา      

เกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

2. นายกฤตยา  สุขไชย                           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ                                                     
3. นายโกวิท   กุทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   
4. นายมนตรี  คำโคตรสูนย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญกร   
5. นางสาววิภา ศรีทาบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
6.  นางสาวนารียา  แก้วเกาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
7. นางสาวอริสา   ทองดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
8. นางกัลยรัตน์  ศรีวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
9. นายลองชัย   ประธาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
10. นางสาวสุรางค์  ศรีแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
   
   

 

บทบาทหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 1. วางแผนและส่งเสริมการวางแผนการผลิตการเกษตรในอำเภอ

 2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจเกษตรของชุมชน

 3. ส่งเสริมและประสานงานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตการจัดการผลผลิต พืช ประมง ปศุสัตว์

 4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขาวิชา

 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

มอบหมายหน้าที่การงาน

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จึงมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

                   

.  นายรัตนชาติ  เกียรติภูมิวัฒนา  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตำแหน่งเลขที่  ๑๑๑73  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

                             1.1     งานบริหาร

                             1.1.1  ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

                             1.1.2    ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนงานที่กำหนด

                             1.1.3   ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเกษตรอำเภอ หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรจังหวัดมอบหมาย

                             1.1.4    เป็นคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนของอำเภอฯ (อชก.)

1.1.5    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1.2      งานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

    -  ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรภายในตำบล

    -  ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

-  งาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

-  โครงการเมืองอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-  การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)

-  งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

-  งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

- โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

-  การดำเนินงานจัดการความรู้

-  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

-  การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

-  การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer

-  งานวิสาหกิจชุมชน

-  งานแม่บ้านเกษตรกร

-  การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

-  การสำรวจติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

-  งานการบริหารงานคลัง

-  งานที่ได้รับมอบหมายซึ่งไม่ใช่งานประจำ

-  ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

-  งานพัฒนาอาคารสำนักงาน

                   ๒.  นางกัลยรัตน์  ศรีวิเศษ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๑74 ปฏิบัติงานและมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1.   ร่าง โต้ตอบ เสนอหนังสือราชการ

-  รับ-ส่ง และแจกจ่ายเอกสารราชการให้กับฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-  งานบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ

-  งานทำลายเอกสาร

-  ควบคุมดูแลสมุดลงเวลาของข้าราชการและลูกจ้าง

-  จัดทำงบเดือนวันทำการข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือน

-  งานประเมินผลงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานราชการ
-  จัดทำเวรยามประจำเดือน และงบเดือนวันทำการข้าราชการและพนักงานราชการ

-  ทะเบียนหลักฐานขอเบิกประจำเดือน

-  ค่าสาธารณูปโภค   (ไฟฟ้า น้ำประปา  โทรศัพท์)

-  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ, ค่ารักษาพยาบาล, การศึกษาบุตร

-  ตรวจสอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ โครงการต่าง ๆ

-  จัดทำสรุปงบหน้าใบสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกคน

           -  ควบคุมยอดจัดสรรที่ได้รับจากจังหวัดแต่ละราย

-  จัดทำเงินยืมราชการ และการส่งใช้คืนเงินยืมราชการ

-  จัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกโครงการในงบประมาณ และนอกงบประมาณฯ

                             2.3  งานพัสดุ ครุภัณฑ์

                             -  รายงานพัสดุประจำปี งบปกติและงบโครงการ

                             -  รายงานการจำหน่ายพัสดุ , ควบคุมครุภัณฑ์ ใบยืมพัสดุ ใบเบิก-จ่ายพัสดุ                                                 

                                 -  รายงานการใช้วัสดุคงเหลือ ประจำปี

                             -  ทะเบียนสินทรัพย์

                             2.4  งานอื่น ๆ

                            -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2.5 งานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-  งานสารบรรณ

-  งานพัสดุและครุภัณฑ์

-  งานการเงินและบัญชี

-  งานการเจ้าหน้าที่

-  งานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ

-  งานที่ได้รับมอบหมาย

-  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

-  งานตามพระราชบัญญัติการดำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

-  งานพัฒนาเว๊ปไซต์

-  การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

-  งานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชประจำเดือน (รต.01-02)

-  ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

-  งานพัฒนาอาคารสำนักงาน

          ๓.  นายกฤตยา สุขไชย  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 11229 รับผิดชอบตำบล ไก่คำ ตำบลนาจิก ตำบลบุ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

                         3.1     งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

    -  ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

    -  ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรภายในตำบล

    -  ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่รับผิดชอบ

​                                      - โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

    -  งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

    -  งานกองทุนเพื่อการเกษตร

    -  งานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน (อชก.)

    -  งานยุวเกษตรกรและเยาวชนเกษตรกร

    -  งานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

-  งานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

                             -  โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

-  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

                               -  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

                             -  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน การผลิต

-  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรรมยั่งยืน

                             -  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  

                             -  โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  

                             -  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

                               -  โครงการตลาดเกษตรกร

                               -  โครงการวิสาหกิจชุมชน

                               -  โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน

                               -  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

                               -  โครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

                               -  โครงการส่งเสริมการเกษตรกรรมทางเลือก

                               -  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

                             -  โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ระดับอำเภอ

                             -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                               -  ปฏิบัติหน้าที่แทนนายรัตนชาติ  เกียรติภูมิวัฒนา กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

    3.2  งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

                             3.3  งานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                               -  งานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ตาม คง.)

                             -  งานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                             -  งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

                             - งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

                             -  การดำเนินงานจัดความรู้

                             - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                             - การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

                             - การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer

                             - วิสาหกิจชุมชน

                             - งานแม่บ้านเกษตรกร

                             - การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

                             - การสำรวจติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

                             - งานที่ได้รับมอบหมาย

                             - ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                             - งานพัฒนาอาคารสำนักงาน

4.  นางสาวอลิสา  ทองดี  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ตำแหน่งเลขที่ 2187  รับผิดชอบตำบลห้วยไร่  ตำบลหนองมะแซว มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

                         4.1  ช่วยงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

    -  ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

    -  ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรภายในตำบล

    -  ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่รับผิดชอบ

 •                           - โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
 •                            -  ช่วยงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

    -  ช่วยงานกองทุนเพื่อการเกษตร

    -  ช่วยงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน (อชก.)

    -  ช่วยงานยุวเกษตรกรและเยาวชนเกษตรกร

    -  ช่วยงานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

-  ช่วยงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน

                             -  โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

-  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

                               -  โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป

                             -  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน การผลิต

-  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรรมยั่งยืน

                             -  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  

                             -  โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  

                             -  โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

                               -  โครงการตลาดเกษตรกร

                               -  โครงการวิสาหกิจชุมชน

                               -  โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (ข้าว) ในวิสาหกิจชุมชน

                               -  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

                               -  โครงการอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

                               -  โครงการส่งเสริมการเกษตรกรรมทางเลือก

                               -  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

                             -  โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ระดับอำเภอ

                             -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                             4.2  งานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                               -  งานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ตาม คง.)

                             -  งานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                             -  งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

                             - งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

                             -  การดำเนินงานจัดความรู้

                             - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                             - การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

                             - การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer

                             - วิสาหกิจชุมชน

                             - งานแม่บ้านเกษตรกร

                             - การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

                             - การสำรวจติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

                             - งานที่ได้รับมอบหมาย

                             - ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                             - งานพัฒนาอาคารสำนักงาน

                   5. นายโกวิท  กุทอง   ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่  11187 รับผิดชอบตำบลกุดปลาดุก ตำบลนาวัง ตำบลโนนหนามแท่ง มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

                         5.1  งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

    -  ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

    -  ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรภายในตำบล

    -  ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่รับผิดชอบ

- โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

-  โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

-  งานวิสาหกิจชุมชน

-  โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ข้าว,อ้อย)

-  โครงการ/กิจกรรม และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับข้าว

-  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

                             -  โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม

-  โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

-  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรรมยั่งยืน

-  โครงการ/กิจกรรมและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับยางพารา

-  โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

-  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

-  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  

-  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง

-  รายงานสภาพทำนา

-  โครงการ/กิจกรรม และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับมันสำปะหลัง

-  โครงการ/กิจกรรม และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน

    -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

                             -  ปฏิบัติหน้าที่แทนนายรัตนชาติ  เกียรติภูมิวัฒนา กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

                             5.2  งานอารักขาพืช

                             -   การศึกษา วิเคราะห์สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช ศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืช การสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช งานดินและปุ๋ย

5.3  งานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                               -  งานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ตาม คง.)

                             -  งานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                             -  งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

                             - งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

                             -  การดำเนินงานจัดความรู้

                             - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                             - การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

                             - การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer

                             - วิสาหกิจชุมชน

                             - งานแม่บ้านเกษตรกร

                             - การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

                             - การสำรวจติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

                             - ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                             - งานพัฒนาอาคารสำนักงาน

                   6. นางสาวนารียา  แก้วเกาะ   ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   ตำแหน่งเลขที่  11180 รับผิดชอบตำบลน้ำปลีก  ตำบลดอนเมย  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

6.1  งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

    -  ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

    -  ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรภายในตำบล

 • Zoning)
 •  

- โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

                               -  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

    -  ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่รับผิดชอบ

-  โครงการ/กิจกรรม และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับข้าว

  •   โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

-  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรรมยั่งยืน

-  โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

-  ช่วยงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

    -  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

6.2  งานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                               -  งานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ตาม คง.)

                             -  งานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯปีงบประมาณพ.ศ.2563

                             -  งานตามภารกิจ

                             -  งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

- โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

                             - งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

                             -  การดำเนินงานจัดความรู้

                             - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                             - การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

                             - การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer

                             - วิสาหกิจชุมชน

                             - งานแม่บ้านเกษตรกร

                             - การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

                             - การสำรวจติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

                             - งานที่ได้รับมอบหมาย

                             - ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                             - งานพัฒนาอาคารสำนักงาน

          7.  นางสาววิภา  ศรีทาบุตร  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ตำแหน่งเลขที่ 9012 รับผิดชอบตำบลนายม ตำบลนาหมอม้า และตำบลโนนโพธิ์ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

                         7.1  งานอารักขาพืช

    -  ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ

    -  ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรภายในตำบล

    -  ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่รับผิดชอบ

                             -  การศึกษา วิเคราะห์สรุป เสนอแนะและปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช ศึกษาและพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืช การสำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืช การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช งานดินและปุ๋ย

  •       -  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุน การผลิต

                             -  โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  

- โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

                             -  โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว  

                               -  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

                             -  ติดตามระบบรายงานการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

                             -  ติดตามร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  

-  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรรมยั่งยืน

-  โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

                                    -  โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช

                             -  การจัดการศัตรูพืช (แมลงและสัตว์ศัตรูพืช)

                             -  ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน   

                             -  โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ระดับอำเภอ

                             -  การจัดการศัตรูพืช (โรคและวัชพืช)

                             -  ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับอำเภอ

                             -  ติดตามการรายงานการระบาดศัตรูพืช การรายงานแปลงพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืชในระบบออนไลน์

                             -  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

7.2  งานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                               -  งานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ตาม คง.)

                             -  งานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                             -  งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

                             - งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

                             -  การดำเนินงานจัดความรู้

                             - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                             - การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

                             - การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer

                             - วิสาหกิจชุมชน

                             - งานแม่บ้านเกษตรกร

                             - การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

                             - การสำรวจติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

                             - ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                             - งานพัฒนาอาคารสำนักงาน

                   8.  นายมนตรี  คำโคตรสูนย์  ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ 11230 รับผิดชอบตำบลปลาค้าว ตำบลสร้างนกทา และตำบลคึมใหญ่  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

                   8.1  งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

    -  ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรภายในตำบล

    -  ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่รับผิดชอบ

- ปฏิบัติงานโครงการเมืองอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ปฏิบัติงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

 • -  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรรมยั่งยืน

-  โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

                               -  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

-  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

-  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง

 • (KM)
 • E-Project, ระบบทะเบียนเกษตรกร)
 •     -  ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่รับผิดชอบ

8.2  งานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                               -  งานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ตาม คง.)

                             -  งานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                             -  งานตามภารกิจ

                             -  งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

                             - งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

                             -  การดำเนินงานจัดความรู้

                             - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                             - การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

                             - การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer

                             - วิสาหกิจชุมชน

                             - งานแม่บ้านเกษตรกร

                             - การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

                             - การสำรวจติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

                             - งานที่ได้รับมอบหมาย

                             - ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                             - งานพัฒนาอาคารสำนักงาน

                    9.  นายลองชัย  ประธาน ตำแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบตำบลนาผือ ตำบลนาแต้ และตำบลเหล่าพรวน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

                   9.1  งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

    -  ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรภายในตำบล

    -  ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่รับผิดชอบ

 • - ปฏิบัติงานโครงการเมืองอุตสาหกรรมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ปฏิบัติงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

 • -  โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรรมยั่งยืน

-  โครงการปรับเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น

                               -  โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

-  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  

-  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง

 • (KM)
 • E-Project, ระบบทะเบียนเกษตรกร)
 •     -  ปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในตำบลที่รับผิดชอบ

9.2  งานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                               -  งานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 (ตาม คง.)

                             -  งานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                             -  งานตามภารกิจ

                             -  งานส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่

                             - งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

                             -  การดำเนินงานจัดความรู้

                             - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

                             - การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

                             - การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer

                             - วิสาหกิจชุมชน

                             - งานแม่บ้านเกษตรกร

                             - การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

                             - การสำรวจติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช

                             - งานที่ได้รับมอบหมาย

                             - ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

                             - งานพัฒนาอาคารสำนักงาน

-         10.  นางสาวสุรางค์  ศรีแก้ว   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                   10.1  งานบริหาร

-   งานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศทุกโครงการ
-   งานหนังสือราชการและงานพิมพ์รายงานต่าง ๆ

-   ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

-   ช่วยงานวิสาหกิจชุมชน

-   สืบค้นข้อมูลทางเว็บไซด์, รับ – ส่งข้อมูลและ รายงานข้อมูลทาง E - mail

-   ช่วยงานข้อมูลในทุกตำบล

-   ช่วยงานข่าวประชาสัมพันธ์

-   อำนวยความสะดวก บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ

-   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

10.2  งานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

-  งานสารบรรณ

-  งานพัสดุและครุภัณฑ์

-  งานการเงินและบัญชี

-  งานการเจ้าหน้าที่

-  งานประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ

-  งานที่ได้รับมอบหมาย

-  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

-  งานตามพระราชบัญญัติการดำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

-   งานพัฒนาเว๊ปไซต์

-  การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

-  งานข้อมูลภาวการณ์ผลิตพืชประจำเดือน (รต.01-02)

-  ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร

-  งานพัฒนาอาคารสำนักงาน

     

         

25 มกราคม 64 08:43:12