ข้อมูลพื้นฐาน

             

ข้อมูลพื้นฐานอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

 

ตราประจำจังหวัดอำนาจเจริญ


ประกอบด้วย

      พระมงคลมิ่งเมือง เป็นประธานของภาพ แสงฉัพพรรณรังสี  เปล่งรัศมีโดยรอบพระเศียร  ซ้ายขวามีต้นไม้อยู่ ๒ ข้าง ถัดไปเป็นกลุ่มเมฆ  ด้านล่างแถบป้ายบอกชื่อจังหวัดอำนาจเจริญ  พระมงคลมิ่งเมือง  ประดับด้วยโมเสกสีทองเหลืองอร่าม  เป็นศรีสง่าของเมือง  เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง  รัศมีสว่างแผ่กระจายคลอบคุลมทั่วจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ชาวจังหวัดอำนาจเจริญ  ประสบแต่ความสุข  และความเจริญรุ่งเรือง

 

จังหวัดอำนาจเจริญ ใช้อักษรย่อว่า  “อจ”

 

คำขวัญประจำจังหวัดอำนาจเจริญ

 

พระมงคลมิ่งเมือง  แหล่งรุ่งเรืองเจ็ดลุ่มน้ำ  งามล้ำถ้ำศักดิ์สิทธิ์  เทพนิมิตพระเหลา
เกาะแก่งเขาแสนสวย  เลอค่าด้วยผ้าไหม ราษฎร์เลื่อมใสใฝ่ธรรม

 

ที่ตั้ง/อาณาเขต

      อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอำนาจเจริญ  มีเนื้อที่  ๘๗๓.๙  ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบมีเนินเขาเตี้ย ๆ ทอดยาวจดอำเภอเสนางคนิคม  ปทุมราชวงศา  ชานุมาน  สภาพโดยทั่วไปเป็นร่วนปนทราย  และดินลูกรัง  เป็นบางส่วน  มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ         มีแนวเขตติดต่อ    อำเภอเสนางคนิคม
ทิศตะวันออก   มีแนวเขตติดต่อ    อำเภอพนา
ทิศใต้            มีแนวเขตติดต่อ    อำเภอลืออำนาจ
ทิศตะวันตก     มีแนวแขตติดต่อ    อำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ อำเภอป่าติ้ว  จ.ยโสธร

 

การปกครอง

      แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๙  ตำบล  ๒๑๒  หมู่บ้าน  เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ๒๑  แห่ง  คือ

-  เทศบาล  จำนวน  ๒  แห่ง  คือ  เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ  และเทศบาลตำบลน้ำปลีก
-  องค์การบริหารส่วนตำบล  ๑๙  แห่ง  ๑๙  ตำบล        

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น

      ท้องที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๑ แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ      ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบุ่ง 

 • เทศบาลตำบลน้ำปลีก      ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้ำปลีก 

 • เทศบาลตำบลนายม      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนายมทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่ง (นอกเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ) 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลไก่คำ      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไก่คำทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาจิกทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลปลาค้าว      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลาค้าวทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าพรวนทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสร้างนกทาทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคึมใหญ่ทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาผือทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปลีก      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำปลีก (นอกเขตเทศบาลตำบลน้ำปลีก) 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาวัง      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาวังทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอม้า      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหมอม้าทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโพธิ์      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนโพธิ์ทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนหนามแท่งทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยไร่ทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองมะแซวทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดปลาดุกทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเมยทั้งตำบล 

 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้      ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาแต้ทั้งตำบล


สภาพภูมิอากาศ

โดยทั่วไปอากาศร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี  ๒๘.๕๐  องศาเซลเซียส  
ภูมิอากาศแบ่งออกเป็น  ๓  ฤดู คือ
      ฤดูร้อน    อากาศร้อนแห้งแล้งแบบที่ราบสูงโดยทั่วไป และมักเกิดไฟป่าบ่อยครั้ง
      ฤดูหนาว  อากาศหนาวเย็นมา
      ฤดูฝน     ฝนตกชุกและเนื่องจากมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านจึงมักจะเกิดน้ำท่วมตามที่ลุ่ม

 

แหล่งน้ำ

 1. ลำเซบก  มีความยาวประมาณ  ๑๕๐  กิโลเมตร  ไหลผ่านอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  อำเภอพนา  โดยบรรจบกับแม่น้ำมูลที่อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี

 2. ลำเซบาย  ซึ่งแยกจากแม่น้ำมูล  มีความยาวประมาณ  ๒๐๐  กิโลเมตร

 3. ลำห้วย  ที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยปลาแดก  ลำห้วยโพธิ์  ลำห้วยสีโท ลำห้วยละโอง

 4. อ่างเก็บน้ำ  จำนวน  ๔    แห่ง  คือ  พุทธอุทธยาน  อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์  อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท  ร่องน้ำซับ


แหล่งน้ำอื่นๆ

 • สระเก็บน้ำ        ๑๑๑    แห่ง

 • บ่อบาดาล        ๔๔๒    แห่ง

 • บ่อน้ำตื้น        ๓๙๕    แห่ง

 • ฝายน้ำล้น        ๓๐    แห่ง

 

การคมนาคม

ระยะทางติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงและส่วนกลางโดยรถยนต์  ดังนี้

 • ​อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  -  จังหวัดอุบลราชธานี    ระยะทาง    ๗๕    กิโลเมตร

 • อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  -  จังหวัดยโสธร        ระยะทาง    ๕๒    กิโลเมตร

 • อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  -  จังหวัดมุกดาหาร    ระยะทาง    ๙๐    กิโลเมตร

 • อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  -  กรุงเทพมหานคร    ระยะทาง    ๕๘๖    กิโลเมตร

 

สาธารณูปโภค

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข     ๑    แห่ง

 • สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ๑    แห่ง

 • ประปาส่วนภูมิภาค                ๑    แห่ง

 

การติดต่อสื่อสาร

 • สำนักงานบริการโทรศัพท์     ๑    แห่ง

 • ไปรษณีย์โทรเลข                ๑    แห่ง

 

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น  ๑๒๘,๗๕๐  คน  จำนวน  ๓๔,๑๖๑  ครัวเรือน

 • ชาย        ๖๔,๓๒๓    คน

 • หญิง        ๖๔,๔๒๗   คน  (ข้อมูล  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙)

 

อาชีพ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร

 • ​​พื้นที่การเกษตรทั้งหมด  ๓๗๔,๒๑๕  ไร่   แยกเป็น

  • ทำนา    ๒๗๙,๔๕๕    ไร่

  • มันสำปะหลัง    ๔,๐๖๖    ไร่

  • ไม้ผล    ๙๓๕    ไร่

  • ยางพารา    ๕,๓๘๖    ไร่

  • อ้อยโรงงาน    ๖๖๗    ไร่

  • พืชผัก/อื่นๆ    ๘๑๑    ไร่

 

สถาบันเกษตรกร

 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   ๒๐๙   กลุ่ม   สมาชิก   ๔,๕๒๕   คน

 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   ๔๓   กลุ่ม   สมาชิก   ๑,๑๙๕   คน

 • กลุ่มยุวเกษตรกร   ๑๙   กลุ่ม   สมาชิก   ๕๑๐   คน

5 ตุลาคม 58 13:16:26